ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1. Geldigheid

Onze voorwaarden zijn, zonder enig voorbehoud van de koper, onverminderd van toepassing op al onze aanbiedingen, orderbevestigingen, overeenkosten, leveringen e.a. Afwijkingen worden enkel toegekend na het schriftelijk akkoord van de gedelegeerd bestuurder of diens gevolmachtigde. Plaatsing van een bestelling en/of aanvaarding van onze factuur impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van onze algemene voorwaarden.

2. Offertes en bestellingen

Elke bestelling die aan ons wordt overgemaakt is pas geldig na onze aanvaarding en dit hetzij schriftelijk, hetzij door uitvoering van de werken.

3. Leveringstermijnen en overmacht

Onze leveringstermijnen zijn steeds bij benadering opgegeven en zijn niet bindend. Overschrijding van de leveringstermijn, mits binnen redelijke grenzen, zal geen aanleiding kunnen geven tot de annulering van de bestelling of tot de ontbinding van de overeenkomst. Wij zullen in geen enkel geval gehouden zijn tot enige schadevergoeding bij vertraging van de levering. Indien de levering door overmacht wordt verhinderd, hebben wij het recht om hetzij de overeenkomst aan de omstandigheden aan te passen, hetzij de uitvoering ervan op te schorten. De klant ziet hierbij uitdrukkelijk af van eventuele schadevergoeding of vooropzeg. Wij zijn gerechtigd de levering op te schorten of te annuleren indien de koper niet voldaan heeft aan zijn betalingsverplichtingen ingevolge reeds eerder gedane leveringen.

4. Klachten

De goederen, afgenomen in onze magazijn, moeten onmiddelijk worden nagezien en latere klachten hieromtrent worden niet aangenomen. De goederen franco thuis besteld door onze wagens of verzonden per spoor of vreemd vervoer, franco of tegen vergoeding, reizen steeds op risico van de klant : teruggaven en klachten moeten ons – om geldig te zijn en aanvaard te worden door onze diensten – binnen 48 uur na ontvangst van de goederen bekend gemaakt worden. Het indienen van een klacht ontslaat de koper niet van zijn betalingsverplichting .

5. Annulering

Bestelde goederen kunnen niet geannuleerd worden, ook niet bij laattijdige levering. Schade te wijten aan ongepast gebruik zal niet worden vergoed. In geen geval kan de koper schadevergoeding vorderen die de vervanging van de goederen te boven gaat.

6. Betalingen

Behoudens uitdrukkelijk andersluidende overeenkomst, zijn onze facturen steeds contant betaalbaar te Aarschot. Zo uitzonderlijke betalingstermijnen werden toegekend, wordt bij de niet-nakoming hiervan het totale openstaande bedrag onmiddelijk en van rechtswege opeisbaar. Elk niet op de vervaldag betaald bedrag, zal onmiddelijk en van rechtswege, zonder voorafgaande ingebrekestelling, verhoogd worden met een interest van 12% per jaar en en schadevergoeding van 15% per jaar met een minimum van 65 EUR. Bij niet-betaling of slechts gedeeltelijke betaling, behouden wij ons recht om verdere bestelling op te schorten tot de volledige betaling van de prijs van vorige bestelling(en).

7. Eigendomsvoorbehoud

Wij blijven eigenaren van de goederen tot de volledige betaling van de prijs. Het risico m.b.t. de goederen gaat steeds over op de klant. Zolang de eigendom van de goederen niet op de klant is overgegaan – wegens niet-betaling of niet volledige betaling  , mag de klant aan derden geen rechten verlenen m.b.t. deze goederen en is de klant verplicht deze goederen, als onze herkenbare eigendom, te bewaren met de nodige zorgvuldigheid. In geval van doorverkoop zullen wij de som opeisen die overeenstemt met de waarde van de doorverkochte goederen. De klant is verplicht om de niet-betaalde goederen terug te geven op ons eerste verzoek daartoe en machtigt ons nu reeds om de ruimte te betreden waar de goederen zijn opgestapeld en deze goederen terug te neme .

8. Bijzondere voorwaarden

Ingeval bijzondere voorwaarden worden toegekend aan de klant, welke afwijken van onze algemene voorwaarden, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid en toepasbaarheid van onze overige algemene voorwaarden. Daarenboven zal de eventuele nietigheid van één voorwaarde, niet de algehele nietigheid van al onze voorwaarden én/of van de overeenkomst teweegbrengen.

9. Geschillen

Alle geschillen aangaande de gesloten overeenkomst of aangaande de bestelling door de klant, worden beheerst door het Belgisch recht en enkel de rechtbanken van Aarschot of Leuven zijn bevoegd kennis ervan te nemen.

NV Metalen Descamps Metalrecycling
Herseltsesteenweg 311, 3200 Aarschot
Tel.: 0032 (0)16 56 62 99
Fax: 0032 (0)16 56 76 94
info@metalen-descamps.be

Open van maandag tot vrijdag : 08.00u - 12.00u / 12.30u - 17.00u